VÝKONNÝ VÝBOR

Výkonný výbor zejména:
a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a
opatření k jejich realizaci;
b) organizuje a řídí činnost federace;
c) schvaluje a vydává vnitřní předpisy federace, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do
působnosti valné hromady;
d) vydává pravidla pro užívání symbolů federace;
e) zřizuje odborné komise a stanoví jejich činnost a pravomoc a jmenuje jejich předsedy a členy, a
také je odvolává;
f) plní úkoly odvolacího orgánu proti rozhodnutí svých odborných komisí;
g) připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady;
h) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku federace;
i) zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy;
j) rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov.

KOMISE ROZHODČÍCH

Náplň činnosti a kompetence Komise rozhodčích. KR zpracovává a předkládá VV ČFPH ke schválení:
b) koncepci rozvoje a řízení oblasti rozhodčích
c) plán a náplň vzdělávacího procesu rozhodčích
d) povinnosti rozhodčích jednotlivých licencí a kritéria pro jejich přidělení
e) návrh udělení či odebrání jednotlivých licencí rozhodčím
f) nominaci rozhodčích v soutěžích
g) výsledky kontrol práce rozhodčích
h) návrhy způsobu a výše odměn a sankcí rozhodčích v soutěžích
i) návrhy předpisů soutěží týkajících se rozhodčích
j) podklady pro rozpočet v oblasti rozhodčích
k) návrh způsobu a výši odměňování školitelů rozhodčích
l) další materiály na základě žádosti VV ČFPH
m) vyjádření k materiálům předloženým ostatními komisemi

VALNÁ HROMADA

Do působnosti valné hromady náleží zejména:
a) rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení;
b) rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky federace; rozhodnutí o změně
sídla však náleží do působnosti výkonného výboru;
c) volba a odvolání členů výkonného výboru a volba a odvolání předsedy;
d) volba a odvolání členů kontrolní komise;
e) rozhodnutí o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku;
f) schválení výsledku hospodaření předložený výkonným výborem;
g) schválení zprávy o činnosti předloženou výkonným výborem;
h) rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem federace;
i) určení hlavních směrů činnosti federace;
j) schvalování jednacího řádu valné hromady, volebního řadu, případně dalších vnitřních
předpisů dle těchto stanov;
k) schvalování výše a splatnosti členských příspěvků;
l) rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení

KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE

Do působnosti kontrolní komise náleží zejména:
a) kontrola hospodaření federace,
b) kontrola hospodaření pobočných spolků,
c) kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního
rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů, a to jak federace, tak pobočnými spolky.

Partneři